De erkenning van beschikkingen in Nederland en het buitenland

Als een van de partners na de echtscheiding naar het buitenland verhuist, of vice versa, dan wil dat niet automatisch zeggen dat de beslissingen van de Nederlandse rechter in het buitenland erkend worden. Omgekeerd erkent de Nederlandse rechter ook niet altijd beslissingen van buitenlandse rechter, een kind-huwelijk zal bijvoorbeeld niet snel erkend worden. Maar ook polygame huwelijken worden niet erkend in Nederland;

Ook ingeval van meervoudige nationaliteiten dient de echtscheiding te worden ingeschreven in de registers van die landen, daarvoor is erkenning van de beschikkingen noodzakelijk.

Nederlandse beslissingen in het buitenland

Binnen de Europese Unie worden echtscheidingsvonnissen uit alle lidstaten zonder proces erkend. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een Belgisch vonnis gewoon in Nederland uitgevoerd kan worden.

Ingeval het betrokken land geen lid is van de Europese Unie dan is de vraag of Nederland met het betrokken land een erkenningsverdrag heeft gesloten. Als er een erkenningsverdrag is gesloten dan is de erkenning afhankelijk van  levert de erkenning van een Nederlandse echtscheidingsbeschikking in het buitenland geen problemen op voor zover met het betrokken land een erkenningsverdrag is gesloten en aan de erkenningsvoorwaarden van dit verdrag is voldaan.

Indien er geen verdrag is, zal de erkenning afhangen van de interne erkenningsregels van de betreffende staat.

Buitenlandse beslissingen in Nederland

Echtscheidingsbeslissingen uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden in Nederland zonder verder proces erkend. De beschikking voorzien van onderliggende stukken en vertaling kan ingeschreven worden in de daartoe bestemde registers in de gemeente waar uw woonplaats is.

Een echtscheidingsbeslissing uit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie wordt in Nederland erkend als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan.

  1. De echtscheiding dient tot stand te zijn gekomen na een behoorlijke rechtspleging. Dat houdt in dat het proces aan een aantal voorwaarden moet voldoen waaronder: hoor en wederhoor, onpartijdigheid, redelijke termijnen, etc, en;
  2. De beslissing moet zijn gegeven door een rechter of andere autoriteit aan wie daartoe rechtsmacht toekwam. Niet iedereen mag dus zomaar een echtscheiding uitspreken.

Islamitische echtscheiding

Een bijzondere categorie vormen de islamitische echtscheidingen die eenzijdig door de man kunnen worden uitgesproken, ook wel verstoting genoemd. Een verstoting wordt in Nederland slechts erkend als zij is uitgesproken in een land waar verstoting een wettige vorm van huwelijksontbinding is door een man voor wie de islamitische wetgeving geldt en de vrouw heeft ingestemd met de verstoting of zich hierbij heeft neergelegd.

Voor rechterlijke uitspraken uit Turkije geldt dat deze voorzien moeten zijn een beëdigde vertaling,  bewijs van in kracht van gewijsde en apostillestempel. Nadien kan de gemeente de echtscheiding inschrijven. Ingeval van gezagswijziging gelden dezelfde voorwaarden maar dient de beschikking bij de rechtbank te worden aangeleverd.

Voor Nederlandse echtscheidingsbeschikking geld dat deze erkend kunnen worden door de Turkse overheid indien voorzien van een apostillestempel, beëdigde vertaling en bewijs van in kracht van gewijsde. Het verzoek om erkenning zal ingediend worden bij de rechtbank van woonplaats van partijen of waar zij geboren zijn. De erkenningsprocedure is een administratieve handeling welke meestal binnen een maand is geregeld.

Scroll naar top