Over Ons

Arslan advocatuur is een eenvrouwskantoor naar Nederlands recht, bestaande uit een advocaat namelijk mr F. Arslan. Arslan advocatuur staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Mr F. Arslan treedt naar buiten onder de naam Arslan advocatuur.

De overeenkomst van opdracht komt tot stand met mr. F. Arslan.

Mr F. Arslan draagt de zorg over het dossier en zal de client altijd bijstaan tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Arslan advocatuur heeft overeenkomsten met andere deskundige advocaten voor waarneming daar waar mr F Arslan verhinderd is.

Arslan advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Arslan advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Arslan advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Arslan advocatuur onder die verzekering draagt. Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid Arslan advocatuur beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht met een maximum van € 15.000,=.

Arslan advocatuur kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De betreffende regeling ligt ter inzage op het secretariaat van Arslan advocatuur.

Uw privacy is ook voor Arslan advocatuur van belang. Arslan advocatuur verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Arslan advocatuur zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Arslan advocatuur wordt verwezen naar het privacy statement.

Scroll naar top