Privacy Statement

Privacy Statement Arslan advocatuur, advocaat mr F Arslan 

Arslan advocatuur, hierna Arslan, respecteert de privacy van de bezoekers van de website en haar cliënten. Zij zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garandeert een zorgvuldige en discrete omgang. Zij verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Arslanverwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Waarom Arslan uw gegevens nodig heeft

Arslanverwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
 • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die zij nodig heeft om aan haar administratieverplichting te voldoen. Een van deze verplichtingen is het verifiëren van uw identiteit en het opslaan in de administratie van een afgeschermde kopie van het getoonde identiteitsbewijs;
 • controle ter voorkoming van het behartigen van tegenstrijdige belangen;
 • informatie verstrekken over haar diensten en antwoorden geven op uw vragen;
 • ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient Arslan over uw gegevens te beschikken

Arslangebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang Arslan gegevens bewaart

Arslanzal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomsten 5 jaar, eventueel verlengd door een stuiting,  in geval van het voeren van verweer op een aansprakelijkstelling.

Delen met anderen

Arslanverkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arslanblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Functionele en analytische cookies

Arslan maakt op haar website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Arslan. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Arslan geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via de website van Arslanwordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Arslan gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Arslan heeft hierop geen invloed. Arslan heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media button

Op de website van Arslan is een social button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op het sociale netwerk LinkedIn. Deze button werkt door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Arslan heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt. De informatie die LinkedIn verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social MediaAccounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Arslanneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haar via mailadres info@arslanadvocatuur.nl. Arslan heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arslanadvocatuur.nl, of Kempstraat 213, 2572GD Den Haag. Arslan zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arslan. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Arslan een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

Recht op indienen klacht

Arslanwijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Arslan niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Arslanbehoudt zich het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018.

Scroll naar top