Wijziging huwelijksvermogensrecht

Op 1 januari 2018 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Voorheen trouwde men in gemeenschap van goederen tenzij vooraf aan de huwelijksvoltrekking huwelijkse voorwaarden waren opgesteld.

Dat is nu anders.

Hieronder bespreken wij de belangrijkste wijzigingen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap tot 1 januari 2018

Indien u trouwde zonder voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen ontstaat een gemeenschap van goederen. Dit systeem wordt in de wet genoemd: de wettelijke stelsel van algehele gemeenschap van goederen. Gevolg hiervan is dat de vermogens van beide echtgenoten/partners als het ware samensmelten: alle bezittingen en schulden worden vanaf huwelijksdatum geacht gemeenschappelijk eigendom te zijn, ongeacht op wiens naam het vermogen staat.

Het systeem van de gemeenschap van goederen heeft een jarenlange geschiedenis in Nederland en functioneerde in het algemeen goed, want het systeem is eenvoudig (alles is gemeenschappelijk) en vergt geen administratief onderhoud.

In de praktijk blijkt er met name één nadeel aan het systeem te kleven: indien een echtgenoot vermogen erfde of geschonken kreeg en de erflater of schenker had niets bepaald over privé blijven van dit vermogen (dus geen uitsluitingsclausule) dan viel dit vermogen in de gemeenschap van goederen en werd derhalve gemeenschappelijk eigendom.

Met name in geval van een latere echtscheiding waren de druiven zuur want dan moest ook dit vermogen gedeeld worden. Mede in verband met dit nadeel heeft de wetgever gemeend het systeem te moeten aanpassen.

Huwelijk vanaf 1 januari 2018

Indien u trouwt  na 1 januari 2018 zonder voorafgaand huwelijkse voorwaarden op te stellen ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen.

Niet in de gemeenschap van goederen vallen :

  • Het vermogen dat u privé in eigendom bezat voorafgaand aan het huwelijk
  • Vermogen verkregen uit erfenissen of schenkingen.
  • De vruchten uit deze bezittingen.

Wel in de beperkte gemeenschap van goederen valt vermogen dat al gemeenschappelijk was ongeacht de percentages. Voor zover aanwezig.

Gevolgen

Gevolg van het nieuwe systeem zal zijn dat er in het algemeen drie vermogen gaan ontstaan, namelijk een gemeenschappelijk vermogen en een privé vermogen van A en een privé vermogen van B.

Dit betekent dat tijdens huwelijk een goede administratie bijgehouden moet worden om te voorkomen dat bij einde huwelijk onduidelijk is wat nu het gemeenschappelijk vermogen omvat en wat privé is gebleven.

Het stelsel kan leiden tot administratieve lastenverzwaring. Kortom, er zullen ook in de toekomst huwelijkse voorwaarden noodzakelijk zijn om onduidelijkheid te voorkomen, helderheid te verschaffen en administratieve latenverzwaring te voorkomen.

Overgangsrecht

Voor iedereen die voor 1 januari 2018 reeds getrouwd is verandert er niets : de algehele gemeenschap van goederen blijft bestaan. Het nieuwe systeem werkt derhalve niet terug, maar geldt pas vanaf 1 januari 2018.

 

Scroll naar top