Algemene Voorwaarden

Artikel 1.  Naam:
Arslan advocatuur is een eenmanskantoor waarin de praktijk door mr. F. Arslan wordt uitgeoefend.

Artikel 2 Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten van Arslan advocatuur, en al diegenen die voor Arslan advocatuur werkzaam zijn (al dan niet in dienstbetrekking).

Artikel 3 Opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Arslan advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Inschakeling van derden
Arslan advocatuur is gerechtigd bij uitvoering van haar werkzaamheden derden (waaronder onder meer deurwaarders, procureurs, deskundigen, buitenlandse advocaten) die niet dan wel indirect aan Arslan advocatuur zijn verbonden in te schakelen. Arslan advocatuur zal bij de inschakeling van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en vooraf met de klant bespreken. Arslan advocatuur is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden. Opdrachtgever is gehouden Arslan advocatuur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Arslan advocatuur het verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Arslan advocatuur is verzekerd overeenkomstig de Verordening op Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Arslan advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Arslan advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Arslan advocatuur onder die verzekering draagt. Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid Arslan advocatuur beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht met een maximum van € 15.000,=. Elke aanspraak jegens Arslan advocatuur vervalt, indien deze niet binnen drie maanden, nadat opdrachtgever / derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Arslan advocatuur.

Artikel 6 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Op de dienstverlening van Arslan advocatuur is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door Arslan advocatuur aan de opdrachtgever verzonden nota’s. Arslan advocatuur  heeft mr F Arslan aangewezen als aanspreekpunt voor klachten. Indien na tussenkomst van F Arslan niet tot een oplossing leidt kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 7 Gefinancierde rechtsbijstand
De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Arslan advocatuur namens hem op grond van de Wet op de Rechtsbijstand een toevoeging (aanvraag gefinancierde rechtsbijstand) aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand bij toekenning van de aanvraag een eigen bijdrage vaststelt, die door de opdrachtgever aan de advocaat moet worden betaald. De Raad voor de Rechtsbijstand toetst na afloop van de zaak en kan afhankelijk van het resultaat de toevoeging intrekken, waarna alsnog conform het basis uurtarief zal worden afgerekend.

Artikel 8 Honorarium
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Er wordt een opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht. Daarnaast worden bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, procureurs, deskundigen, andere derden, reis- en verblijfkosten, griffierechten e.d.) separaat in rekening gebracht. Naast een vergoeding voor reistijd tegen het overeengekomen uurtarief geldt een kilometervergoeding per kilometer. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Door Arslan advocatuur kan een voorschot worden verlangd, en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan. Een ontvangen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur.

Artikel 9 Betaling
Betaling van facturen van Arslan advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bij niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 100,=, dit onverminderd het recht van Arslan advocatuur om volledige vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bovendien is Arslan advocatuur alsdan bevoegd om de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 10 Wwft
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is Arslan advocatuur verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. In het dossier zullen kopieën van de identiteitsdocument van opdrachtgever worden opgenomen. Opdrachtgever is hiervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht ermee in dat Arslan advocatuur ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder opdrachtgever van die melding op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Privacy
Arslan advocatuur verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Arslan advocatuur  zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Arslan advocatuur wordt verwezen naar het privacy statement.

Artikel 12 Archivering
Arslan advocatuur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Arslan advocatuur in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.  

Artikel 13 Derdengelden
Gelden die Arslan advocatuur ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Derdengelden advocatenpraktijk mr F. Arslan te Den Haag.

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen Arslan advocatuur en opdrachtgever en op alle werkzaamheden van Arslan advocatuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Arslan advocatuur en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag, voor zover dit rechtens is toegestaan.

Scroll naar top